Condiciones generales

1. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die vertaalbureau Dekar’s Documents opdraagt vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten.

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang vertaalbureau Dekar’s Documents de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van vertaalbureau Dekar’s Documents, of door schriftelijke bevestiging door vertaalbureau Dekar’s Documents van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan.

2.3 Vertaalbureau Dekar’s Documents zal de opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

2.4 Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt vertaalbureau Dekar’s Documents als opdrachtgever degene die de opdracht aan vertaalbureau Dekar’s Documents heeft verstrekt.

2.5 Indien vertaalbureau Dekar’s Documents in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is vertaalbureau Dekar’s Documents gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

3. Levertermijn en tijdstip van levering

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door vertaalbureau Dekar’s Documents in acht genomen, tenzij vertaalbureau Dekar’s Documents in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. Vertaalbureau Dekar’s Documents is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door vertaalbureau Dekar’s Documents per e-mail, gewone post, fax of koerier.

3.3 In verband met de uitvoering door vertaalbureau Dekar’s Documents van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door vertaalbureau Dekar’s Documents mogelijk te maken.

4. Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van vertaalbureau Dekar’s Documents, dan behoudt vertaalbureau Dekar’s Documents zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door vertaalbureau Dekar’s Documents van kracht.

4.3 Als een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij vertaalbureau Dekar’s Documents aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van vertaalbureau Dekar’s Documents en hangt mede af van de al uitgevoerde werkzaamheden. Vertaalbureau Dekar’s Documents zal het al vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 Vertaalbureau Dekar’s Documents verplicht zich naar de opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar vertaalbureau Dekar’s Documents beste weten en kunnen.

5.2 Vertaalbureau Dekar’s Documents heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen.

5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door vertaalbureau Dekar’s Documents van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.

5.4 Vertaalbureau Dekar’s Documents zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Vertaalbureau Dekar’s Documents zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. Vertaalbureau Dekar’s Documents kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de aangeleverde tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door vertaalbureau Dekar’s Documents met opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen.

6.2 Vertaalbureau Dekar’s Documents hanteert naast het standaardtarief een toeslag, als de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.3 Tarieven worden vermeld exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van vertaalbureau Dekar’s Documents. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd en alle overige incassokosten, waaronder administratiekosten van vertaalbureau Dekar’s Documents ter hoogte van € 50 alsmede administratie- en/of commissiekosten van ten minste 15% van de hoofdsom van het door vertaalbureau Dekar’s Documents ingeschakelde incassobureau.

7. Reclames en geschillen

7.1 Reclame over geleverde vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan vertaalbureau Dekar’s Documents kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien vertaalbureau Dekar’s Documents alsnog hierin toestemt.

7.3 In geval van reclame of geschil zal vertaalbureau Dekar’s Documents zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s).

7.4 Indien vertaalbureau Dekar’s Documents de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal vertaalbureau Dekar’s Documents alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Vertaalbureau Dekar’s Documents kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan vertaalbureau Dekar’s Documents toerekenbare tekortkoming. Vertaalbureau Dekar’s Documents is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft vertaalbureau Dekar’s Documents zich van iedere aansprakelijkheid.

8.2 De aansprakelijkheid van vertaalbureau Dekar’s Documents is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief btw van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van € 10.000.

8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door vertaalbureau Dekar’s Documents vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door vertaalbureau Dekar’s Documents opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat vertaalbureau Dekar’s Documents naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.4 Vertaalbureau Dekar’s Documents is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Vertaalbureau Dekar’s Documents is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8.5 De opdrachtgever vrijwaart vertaalbureau Dekar’s Documents tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 Vertaalbureau Dekar’s Documents is, als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien vertaalbureau Dekar’s Documents door buitengewone omstandigheden, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft vertaalbureau Dekar’s Documents zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

10. Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt vertaalbureau Dekar’s Documents het auteursrecht op de door de vertaler vervaardigde teksten.


11. Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en vertaalbureau Dekar’s Documents is in alle gevallen Spaans recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Spaanse rechter. Als een opdrachtgever vertaalbureau Dekar’s Documents juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Spanje te gebeuren.

12. Overig

12.1 Onder vertaalbureau Dekar’s Documents wordt verstaan, het vertaalbureau Dekar’s Documents, gevestigd te Valencia in Spanje.

12.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek aan de vrager worden toegezonden en is ter inzage terug te vinden op www.dekarsdocuments.com.

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen vertaalbureau Dekar’s Documents en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door vertaalbureau Dekar’s Documents schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.